Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Algemeen

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van kunstwerken door Joke Kummel-Witsen wonende Gaastgracht 3 te 3826 BM Amersfoort, hierna aangeduid als ‘Kunstenaar’.
b. Eenieder die tijdelijk of blijvend een of meer kunstwerken van Kunstenaar in zijn of haar bezit krijgt, hierna aangeduid als ‘Wederpartij’, accepteert deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk en volledig.
c. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig als deze zijn vastgelegd en zowel door Kunstenaar als Wederpartij bekrachtigd zijn.
d. Als een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, blijven de andere artikelen onverminderd van kracht en zullen Kunstenaar en Wederpartij in overleg treden om het (de) niet van toepassing zijnde artikel(en) te vervangen door nieuwe afspraak (afspraken), waarbij zoveel mogelijk aan het doel en de strekking van de (het) niet van toepassing zijnde artikel(en) recht wordt gedaan.

Totstandkoming van een overeenkomst

a. De tussen Kunstenaar en Wederpartij gemaakte afspraken zullen door Kunstenaar vastgelegd aan Wederpartij worden voorgelegd.
b. Eerst na acceptatie van de vastgelegde afspraken door Wederpartij is een overeenkomst tot stand gekomen.
c. De vastlegging van gemaakte afspraken kan plaatsvinden met de factuur.

Tijdelijke of blijvende overdracht van het kunstwerk

a. Een kunstwerk kan gekocht, geleased, gehuurd of geleend worden. In het eerste geval is sprake van volledige eigendomsoverdracht van het kunstwerk. In het tweede geval is sprake van eigendomsoverdracht op termijn en in het derde en vierde geval is sprake van tijdelijke overdracht van het kunstwerk.
b. Kunstenaar en Wederpartij leggen schriftelijk vast onder welke condities een kunstwerk wordt overgedragen.
c. Als een Kunstwerk tijdelijk wordt overgedragen aan Wederpartij, gelden de volgende verplichtingen:
– Wederpartij zal het kunstwerk als goede huisvader behandelen,
– Wederpartij zal het kunstwerk tegen de verkoopprijs verzekeren,
– Wederpartij zal Kunstenaar informeren ingeval van diefstal, beschadiging of wanneer het vernietigd is, bijvoorbeeld door brand,
– Wederpartij zal Kunstenaar informeren bij verhuizing,
– Wederpartij zal Kunstenaar informeren als Wederpartij een ander e-mailadres gaat gebruiken en
– Wederpartij zal het Kunstwerk niet verhuizen zonder schriftelijke toestemming van Kunstenaar.
d. Kunstenaar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover Wederpartij als Kunstenaar daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan Kunstenaar, hieronder vallen door de overheid oplegde beperkingen, een storing in energie- of materiaalaanvoer, transportproblemen, een staking en diefstal van het kunstwerk of de kunstwerken voordat de overdracht plaatsvindt.

Het kunstwerk

a. Een kunstwerk wordt door Wederpartij geaccepteerd in de staat waarin dit bij overdracht verkeert.
b. Ingeval een kunstwerk op basis van een afbeelding op internet is gekocht, is de koop onherroepelijk, tenzij Wederpartij voor de koop nadrukkelijk heeft aangegeven aan de koop voorwaarden te stellen.
c. Het is Wederpartij onder geen beding toegestaan veranderingen in een Kunstwerk aan te brengen.
d. Het is Wederpartij niet toegestaan een in bezit zijnde kunstwerk op enige wijze te vermenigvuldigen. Wel mogen er foto’s van gemaakt worden. Als deze foto’s gepubliceerd worden, bijvoorbeeld op sociale media, moet daarbij de naam van de kunstenaar worden aangegeven.

Optie en eigendomsvoorbehoud

a. Wederpartij kan een optie op een kunstwerk nemen.
b. Een optie is vrijblijvend en heeft een maximale geldigheidsduur van acht weken.
c. Voor een optie is per week 1% van de prijs van het kunstwerk verschuldigd met een minimum van € 20,-.
d. Een kunstwerk met een optie kan niet aan een derde worden verkocht zonder voorafgaand overleg met de optienemer.
e. Een kunstwerk blijft eigendom van Kunstenaar totdat algehele betaling van de koopsom heeft plaatsgevonden.

Facturen

a. Kunstenaar zal Wederpartij voor de prijs voor koop, lease of huur van een kunstwerk en de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder verpakking- en of transportkosten) gespecificeerd factureren.
b. De factuur zal aan de wettelijke eisen voldoen en de betalingstermijn vermelden.
c. De factuur vermeldt in ieder geval het volgende:
– de naam van Kunstenaar,
– de titel van het kunstwerk of de kunstwerken,
– enige kenmerken van het kunstwerk, zoals maten en gebruikte materialen,
– het e-mailadres, woonadres en telefoonnummer van Kunstenaar,
– de BTW,
– het in totaal verschuldigde bedrag.

Betaling van de verschuldigde koopsom en/of kosten

a. Wederpartij zal een factuur uiterlijk op de veertiende dag na de datum van de factuur, betalen zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen te doen.
b. Als een factuur, het restant van een factuur en/ of enige overeengekomen door Wederpartij te betalen kosten, niet of niet geheel op de uiterste betaaldatum zijn voldaan, zal Wederpartij – zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist – van rechtswege in verzuim zijn.
c. Als Wederpartij in verzuim blijft, ook na schriftelijke herinnering aan het te betalen bedrag of de te betalen bedragen, is Wederpartij met ingang van de uiterste betaaldatum de wettelijk maximaal toegestane rente verschuldigd. Daarnaast is Wederpartij gehouden tot vergoeding van eventuele buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag of de verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 45,00 en onverminderd het recht van Kunstenaar op vergoeding van proceskosten en vergoeding van overige schade.

Klachten

a. Een klacht zal door Kunstenaar in behandeling worden genomen als de klacht binnen 14 dagen na constatering van de reden voor de klacht schriftelijk bij Kunstenaar kenbaar is gemaakt.
b. Kunstenaar zal binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht in overleg treden met Wederpartij.
c. Als Kunstenaar en Wederpartij niet tot een oplossing komen, zal elk der partijen een derde vragen de klacht op te lossen.
d. Kunstenaar zal Wederpartij de oplossing van de klacht schriftelijk bevestigen.
e. Als ook na bemiddeling door derden geen oplossing voor de klacht wordt gevonden, heeft zowel Kunstenaar als Wederpartij het recht het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

Privacy

a. Kunstenaar zal voldoen aan hetgeen door de wet over privacy is bepaald.
b. De door Wederpartij verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Kunstenaar worden vastgelegd. De door Kunstenaar vastgelegde gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van hetgeen tussen Kunstenaar en Wederpartij is overeengekomen en de correspondentie tussen Kunstenaar en Wederpartij nadien.
b. Wederpartij kan inzage krijgen in de gegevens die door Kunstenaar over Wederpartij worden vastgelegd.

Overige bepalingen

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2022 van kracht.
b. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ook bij een overeenkomst met een buitenlandse partij.